Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Τεχνική υποστήριξη - Service
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εργολαβικές δραστηριότητες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Υπηρεσίες - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η EcoSynergy παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες σχετιζόμενες με θέματα καθαριότητας και ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα:

• Μελέτες βελτιστοποίησης και οργάνωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ, με στόχο την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και την απόδοση στους τομείς της αποκομιδής, της ανακύκλωσης απορριμμάτων & του οδοκαθαρισμού.
• Μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.
• Μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση αδειοδοτήσεων, ειδικότερα για τις εργολαβικές επιχειρήσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.
 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
< ...
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap