Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Τεχνική υποστήριξη - Service
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εργολαβικές δραστηριότητες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Υπηρεσίες - Εργολαβικές δραστηριότητες

Στα πλαίσια συμπράξεων με τρίτους, η EcoSynergy αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συμβούλου (τεχνικο-οικονομικής φύσεως) σε θέματα που αφορούν :

• Τον σχεδιασμό, κοστολόγηση και οργάνωση έργων.
• Την υποστήριξη, συντονισμό και διοίκηση της εκτέλεσης έργων στους τομείς του καθαρισμού στεγασμένων χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού, πλύσης κάδων, προγραμμάτων ανακύκλωσης, κλπ.

Εργολαβικές δραστηριότητες
< ...
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap